• تدوین گزارش های رصد فناوری
  • تحقیق و ارائه راه حل در راستای چالش های ایجاد شده در فرآیند تولید
  • تحقیق و ارائه راه حل در راستای چالش های ایجاد شده در تامین مواد اولیه یا تجهیزات
  • تحقیق و ارائه راه حل در راستای بهبود کیفیت محصولات ارائه شده نسبت به کیفیت فعلی یا مطابق با استانداردها یا محصولات جدید
  • تحقیق و ارائه راه حل در راستای تولید محصولات جدید با توجه به ظرفیت تولید آن سازمان
image