• تدوین و بازنگری اسناد دستورالعمل اجرایی استاندارد و ارائه آموزش های مرتبط با آن
  • تدوین اسناد معتبرسازی و ارائه خدمات معتبرسازی برای هر سازمان
  • تدوین پرونده جامع فنی دارو یا CTD
  • تدوین پرونده فنی تجهیزات پزشکی یا Technical File
image