• انجام مطالعات مرتبط با تحقیقات بازار
  • انجام مطالعات مرتبط با تحقیقات بازاریابی
  • انجام مطالعات امکان سنجی کسب و کار
  • تدوین طرح تجاری یا Business Plan
  • تعیین مدل تجاری یا Business Model
image